עקב חלחול מים ממאגר יסעור אל גדת נחל חילזון ארעו נפילות קרקע ומסלעות שהותקנו בגדת נחל חילזון לשם ייצוב הגדה.

לאחר קבלת דו"ח יועץ קרקע, גיבוש חלופות ובחירת חלופה נבחרת פורסם מכרז ונחתם הסכם עם קבלן זוכה.

עלות ביצוע הפרויקט כ-3,900,000 ₪ מתקציב שגויס ממשרד החקלאות והשתתפות רשות הניקוז מתקציבה.

משך זמן הביצוע הוא כ-180 ימים קלנדריים.