רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי - מבנה אירגוני 

                                                                                                                                               מליאה

                                                                                                                                       יושב ראש הרשות

                                                                                                      מבקר                                                                       יועץ משפטי

                                                                                                                                               הנהלה

                                                                                ועדות: מכרזים, הצעות מחיר, ביקורת

                                                                                                                                           מנכ"לית הרשות

                                                                                                                                                                                         מנהלות נחלים

                                                        מנהלת כספים             רכזת חינוך והסברה                מנהלת לשכת מנכ"לית           מהנדסת הרשות 

                                                                                                                                                                                                                     יועצי נוף וניקוז

                                   רו"ח חיצוני                                                                                                                                     מקדם פרויקטים 

                                                       מנהלת חשבונות                                                                                                          מפקחים