רשות הניקוז הינה גוף סטטוטורי עצמאי הפועל מתוקף :

  1. חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות התשי"ח 1957.
  2. צו רשויות נחלים ומעיינות התשס"ג – 2003 שהפך לצו קבוע בשנת 2008.
    מתוקף צו זה רשות הניקוז יוזמת, מתכננת ומבצעת פרויקטים בתחום שיקום ופיתוח נחלים ובסביבתם לצורכי תיירות, נופש וספורט.
  3. הוראות תמ"א 34 ב' 3

ניקוז על פי חוק זה:

כל פעולה שמטרתה :

  • לרכז, לאגור, להוביל או להרחיק מים עיליים או תת קרקעיים (מי תהום), כדי למנוע שיטפונות, הצפת שטחים והמלחת קרקעות
  • להבטיח קיום שירותים סבירים במדינה
  • למנוע נזקים לתשתיות לחקלאות למבנים ולפעילות במדינה ולציבור לבריאותו ולפעולות פיתוח הארץ כל זאת תוך שמירה על ערכי טבע, נוף ומניעת סחף קרקע

טרקטור

טרקטור