הקוד האתי של רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי

כללי

 • הקוד האתי של רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי מחייב את כל עובדיה ומנהליה
 • תכליתו של קוד אתי זה, הוא לספק כלים לעובדים ברשות, כלים הנוגעים לסטנדרטים של יושרה מקצועית ואישית, לפיה יש לנהוג בתוך הרשות, בין עובדיה ומחוץ לה בעת מפגש עבודה עם יועצים, מתכננים, קבלני ביצוע, בעלי תפקידים במשרדי ממשלה ושאר גופים ציבוריים, יזמים מגישי תוכניות ואחרים.
   
 • הרשות מצפה מכל עובדיה לדבוק בעקרונות ונהלים אלה.

הרשות:

 • רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי מכבדת את חובותיה כמעסיק, ומקפידה ליידע את עובדיה לגבי זכויותיהם ותנאי העסקתם ולהעניק לכל אחד מהם יחס של כבוד והגינות, סביבת עבודה ראויה, כלי עבודה מתקדמים ותומכים ושכר הוגן.
 • היבטי העסקת עובדים, לרבות גיוס, שכר ותגמול, הטבות, קידום וסיום העסקה ופרישה יהיו מאופיינים בהיעדר אפליה על בסיס דת, גזע, מין, מוצא, גיל ותרבות.
 • הרשות מחויבת להשקיע בטיפוח המשאב האנושי, הן בקליטת עובדים איכותיים והן על ידי ביצוע הדרכות והכשרות מקצועיות תקופתיות.
 • הרשות ועובדיה מתנגדים לכל הטרדה - פיזית, מינית, פסיכולוגית או מילולית, ונוקטים בכל האמצעים למניעתה.
 • הרשות מתחייבת לעמוד בכל החוקים, הצווים והתקנות הרלוונטיים להגנה על בריאות ובטיחות העובדים וכן בכל דיני העבודה הנוגעים להעסקת עובדיה.
 • הרשות מחויבת לכל החוקים והתקנות הנוגעים להגנת הסביבה, בדגש על החוקים הישימים לשם שמירה על איכות הסביבה וצמצום הנזקים הסביבתיים העלולים להיגרם בשל עבודת הרשות בכל אתר שהוא.

עובדי הרשות:

 • עובדי הרשות יעשו שימוש ברכוש הרשות לקידום מטרותיה בלבד.
   
 • עובדי הרשות ינהגו בחסכון וביעילות ברכוש הרשות.
   
 • עובדי הרשות ובני משפחתם הקרובים ימנעו מקבלת טובות הנאה מלקוחות, ספקים ורשויות כשמטרת טובת ההנאה הינה, בין היתר, להשפיע על פעולותיה של הרשות או ליצור לכאורה ניגוד עניינים.
 • עובדי הרשות ימנעו מניצול הזדמנות עסקית של הרשות לטובתם האישית ולא ישתמשו במידע השייך לארגון או במעמדם לשם הפקת רווח אישי וכן ימנעו מכל פעולה שיש בה תחרות עם פעילות הארגון.
 • עובדי הרשות ישמרו על סודיות המידע המופקד בידיהם או המגיע אליהם מכל מקור בתוקף תפקידם.
 • עובדי הרשות ינהגו בתום לב, יפעלו לטובת הארגון ולא יהיו נתונים ולא יראו כנתונים, להשפעות המתנגשות עם טוב הרשות.
 • עובדי הרשות יגיעו למשרדי הרשות או לפגישות עבודה בכל מקום אחר, בזמן המיועד ובלבוש ראוי וצנוע המותאם לסוג הפגישה ולמיקומה.

מחוייבותנו ללקוחות:

 • הרשות מתחייבת לעשות כל שביכולתה על מנת לעמוד בכל דרישות הלקוחות וציפיותיהם ולפעול להשגת שביעות רצונם, הן מרמת האיכות ובטיחות השירותים והן מרמת השירות עצמו, הניתן, לשם מתן מענה מקצועי ומתאים למכלול צורכיהם בכל הקשור לפעולות הניקוז, הסדרת נחלים, שיקום ופיתוח בנחלים לצרכי תיירות נופש וספורט, כל זאת תוך הגנה מתמדת על בטיחות ובריאות, תוך פגיעה מינימאלית בסביבה ובמשאבים הטבעיים בכלל ותוך קיום פרויקטים חינוכיים לשם הטמעת התרבות של "שמירת הנוף והנחלים כמשאב של חיים.
 • הרשות תתייחס בכבוד ובהגינות ללקוחותיה, תטפל ביעילות ובשקיפות בתלונותיהם ותיתן מענה ופתרונות מקצועיים הוגנים, ראויים ובלוחות זמנים סבירים.
 • עובדי הרשות ימנעו מפגיעה בכבוד האדם בכלל ובכבוד ספקיה ולקוחותיה בפרט, ובכבודן של אוכלוסיות מיעוטים בפרט.

מחוייבותנו לספקים, ליועצים, למתכננים ולכל נותני השירותים לרשות:

 • הרשות תקפיד על עמידה בחוזים שהתחייבה להם ובהתחייבויות כלפי ספקיו וכל נותני השירותים לרשות. ובמיוחד תקפיד על מוסר תשלומים גבוה - על תשלום התחייבויותיה במועדם, כל זאת כדי לאפשר לספקי השירותים השונים להתקיים בכבוד וכן כל מנת לשמור על סטנדרטים נאותים של אמינות בעבודה, בקשר עם התחייבויותיה החוזיות.