• שר החקלאות- ממונה על חוק הניקוז- אגף שימור קרקע וניקוז- התחנה לחקר הסחף
   
 • רשות המים - משרד התשתיות הלאומיות
   
 • מועצת הניקוז הארצית
   
 • שר הפנים, 41 רשויות  מקומיות שבתחום רשות הניקוז, מרכז השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות
   
 • שר האוצר
   
 • מועצה ארצית לתכנון ולבנייה - וועדות מקומיות לתכנון ובניה, ועדות מחוזיות לתכנון ובניה
   
 • המשרד להגנת הסביבה – מינהלת שיקום הנחלים
   
 •  הקרן הקיימת לישראל
   
 • רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות, החברה להגנת הטבע
   
 • רשות מקרקעי ישראל – הקרן לשטחים פתוחים
   
 • משרד הבינוי והשיכון
   
 • ועוד...