חזון ומחויבות רשויות ניקוז בישראל

  •   לחוק

  •   לשירות הציבור

  •   לשמירה ופיתוח בר קיימא של ערכי טבע, תרבות ונוף

  •   בשיתוף פעולה, במקצועיות ובאמות מידה כלכליות

קצת היסטוריה

מאז תחילת ההתיישבות היהודית החדשה ובמשך כמאה שנה, היה נושא הניקוז קשור לייבוש ביצות והכשרת שטחים חקלאיים.

כאשר קמו רשויות החוק עם קום המדינה לפני כ-50 שנה, החלו רשויות הניקוז את פעולתן באותה המתכונת.
הן פעלו "בחיק" מועצות איזוריות וטיפלו בעיקר בשטחים חקלאיים.        

רב שטחי המדינה כלל לא טופלו על-ידי רשויות הניקוז.

חורף 1991/2 הביא איתו שטפונות והצפות בכל חלקי הארץ, אסונות בנפש, נזקים לרכוש, השבתת עסקים ותחבורה. הנזקים שנמדדו עלותם מגיעה למאות מליוני שקלים.

בעקבות נזקי השטפונות 1991/92 כתבה מבקרת המדינה (מרץ 1993), דו"ח חריף ביותר על הזנחת נושא הניקוז במשך עשרות שנים על-ידי רשויות המדינה.
הדו"ח הצביע על התחומים שהופקרו ועל הצורך להשקיע הון עתק להשגת הפיגור רב השנים, הון שהרשויות המקומיות לא מסוגלות לגייס.
כמו כן הצביע הדו"ח על התחומים שחייבים לקבל טיפול בקדימות הראשונה האיזורים המבונים מרכזי עסקים, תשתיות ופיתוח תשתיות תחבורה.
הניקוז חייב לעבור מהפיכה והמדינה חייבת להתייחס אליו כמו לכל תשתית לאומית.

בהמשך לדו"ח הנ"ל החליטה הממשלה: "ארגון מחדש של מערכת הניקוז בישראל" במהלך השנים  1993-96 נעשתה עבודה ארגונית ומסודרת ע"י משרד החקלאות תוך בדיקות כלכליות, ארגוניות, מקצועיות ובנית מערכת חדשה.

התוצאה: החל מ-1997 בוטלו 26 רשויות הניקוז הקיימות שפעלו על חלק קטן משטח המדינה, ועסקו בעיקר בתחום החקלאי והתנהלו בחיק המועצות האזוריות.         

הוקמו  11 רשויות ניקוז חדשות המכסות את שטח המדינה.  תחומיהן חופפים אגני היקוות טבעיים והן בעלות גודל וכושר ניהול מיטביים.

ניקוז שטחים חקלאיים

ניקוז שטחים חקלאיים
מהם התחיל הכל...

מושב צרופה מוצף

מושב צרופה מוצף, חורף 1998

בנייה בפשט והצפה ותוצאותיה

בנייה בפשט והצפה ותוצאותיה

ארוע שטפוני הכרוך בסכנת נפשות

ארוע שטפוני הכרוך בסכנת נפשות

רקע כללי

חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות התשי"ח - 1957 מסדיר אף הוא את תשתיות הניקוז בארץ. הקמת רשויות הניקוז, שתפקידן להסדיר את תשתיות הניקוז, כל אחת בתחומה, קבועה בחוק זה
תחומן של רשויות הניקוז נקבע בהחלטה של שר החקלאות בהתייעצות עם שר הפנים

רשות הניקוז היא גוף סטטוטורי עצמאי וחברים בה נציגי הרשויות המקומיות הנכללות בתחומה ונציגי ממשל.

שר החקלאות הינו השר המופקד על ביצוע החוק כאשר לו ולנציב המים, סמכות פיקוח על רשויות הניקוז.